Ideasta Business nettipalvelun käyttöehdot

1: Yleistä

Tämä sopimus sisältää Ideastabusiness.fi (jäljempänä "Palvelun tarjoaja") - nettipalvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttöä koskevat ehdot. Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä on hyväksynyt ehdot ja sitoutunut noudattamaan niitä ehtoja. Käyttäjä on jokainen, joka on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi. Käyttäjä on rekisteröitynyt kun hän on täyttänyt ohjelman rekisteröitymiskaavakkeen ja lähettänyt sen Palvelun tarjoajalle. Palvelun tarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelua, Palvelun sisältöä, saatavilla oloa ja käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia.

2: Käyttöoikeus

Käyttäjä saa oikeuden Palvelun käyttöön rekisteröityessään Käyttäjäksi ja saadessaan käyttäjätunnuksen. Rekisteröityä voi ainoastaan luonnollinen henkilö. Käyttöoikeus ei ole siirrettävissä. Käyttäjä vastaa kaikesta salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta.

3: Sopimuksen muuttaminen

Palvelun tarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai palvelun välityksellä Käyttäjälle. Muutokset tulevat voimaan heti. Käyttäjä hyväksyy muutetut ehdot käyttäessään palvelua saatuaan tiedon muutoksesta.

4: Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

4.1 Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä Palvelussa materiaalia, joka on lain ja hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä.

4.2 Käyttäjä vastaa siitä, että hänen Palvelussa ilmoittamansa tuotteet tai tarjoamansa palvelut eivät ole lain tai hyvän tavan vastaisia ja että hänellä on oikeus mainittuun toimintaan.

4.3 Palvelu saattaa sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Koko Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Käyttäjä voi käyttää suojattua materiaalia omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja Palvelun tarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää kaupallista materiaalia. Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on Käyttäjän aina mainittava tekijä tai muun oikeudenhaltijan nimi. Käyttäjä ei saa Palvelussa välittää tai levittää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa. Käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan kaikista Palveluun tallettamaansa materiaaliin liittyvistä riitaisuuksista. Käyttäjä myöntää Palvelun tarjoajalle ja muille samaan konserniin kuuluville yhtiöille oikeuden editoida, kopioida, julkaista ja levittää materiaalia, jonka Käyttäjä on Palvelussa tuonut saataville.

4.4 Käyttäjä vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kuten puhelumaksuista.

4.5 Palvelun käyttö edellyttää tietokonetta ja Internet-yhteyttä, ja jotkut palvelun osat saattavat vaatia määriteltyjä ohjelmistoja. Käyttäjä vastaa itse vaaditusta laitteistosta ja ohjelmistosta ja muista palvelun käytön vaatimista kustannuksista. Käyttäjä vastaa itse myös tietokone- ja tietoliikennelaitteistostaan, niiden käytöstä, kunnosta, tietoturvallisuudesta, varmuuskopioinnista, virussuojauksesta, niiden soveltuvuudesta palveluiden käyttöön sekä muista vastaavista seikoista.

4.6 Käyttäjä on tietoinen siitä, että verkkoympäristö ja nettipalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Palvelun tarjoaja järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

5. Palvelun tarjoajan vastuu ja oikeudet

5.1 Palvelun tarjoaja pyrkii pitämään nettipalvelun keskeytyksettä auki 24 tuntina vuorokaudessa ympäri vuoden. Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan takaa sanottua aukioloa eikä vastaa palvelun katkoksista ja muista häiriöstä, jotka johtuvat Palvelun tarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista, kuten yleisen tietoliikenteen häiriöistä tai järjestelmän kaatumisesta tai muusta vastaavasta ylivoimaisesta esteestä.

5.2 Palvelun tarjoajalla on oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä esimerkiksi sivujen ylläpidon, laitteiston huollon tai muun vastaavan syyn vuoksi.

5.3 Palvelun tarjoajalla on oikeus poistaa käyttäjän tekemiä ilmoituksia tai muuta materiaalia, jos käyttäjä rikkoo tai kiertää palvelun käyttöehtoja tai ei toimi lain tai hyvän tavan mukaisesti.

5.4 Palvelun tarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta tai Palvelun tuoteilmoitusten ja palvelusten virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta. Palvelun tarjoaja ei vastaa Palvelussa mahdollisesti käytössä olevien mielipide- ja keskustelupalstojen sisällöstä. Palvelun tarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa ja muuttaa tai poistaa palstoilla esitettävien kirjoitusten sisältöä. Palvelun tarjoaja ei vastaa myöskään Palvelun yhteydessä olevien tai Palvelun kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

5.5 Palvelun tarjoaja ei vastaa jos käyttäjä julkaisee palvelussa uuden idean, keksinnön tai muun tuoteuutuuden ilman että on hakenut edellä mainituille asianmukaista suojausta kuten patenttia tai hyödyllisyysmallia.

5.6 Palvelun tarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia palveluun sekä oikeus yksipuolisesti muuttaa kaikkia ehtoja ilmoittamalla asiasta palvelun välityksellä käyttäjälle. Käyttäjä hyväksyy nämä muutokset palvelua käyttäessään.

5.7 Palvelun tarjoaja ei vastaa käyttäjälle palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista. Palvelun tarjoaja ei vastaa myöskään mahdollisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet palveluiden käyttöongelmista, myöhästymisestä, katkoksista tai muista teknisistä vioista, jotka vaikeuttavat palveluiden käyttöä.

6: Muuta

Palvelun tarjoaja ei luovuta Käyttäjän antamia tietoja itsestään kolmannelle osapuolelle ilman Käyttäjän nimenomaista lupaa.

7. Irtisanominen

7.1 Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen päättymään heti toisen osapuolen saatua tiedon irtisanomisesta. Irtisanominen päättää Käyttäjän oikeuden käyttää Palvelua. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle tämän sopimuksen mukaan kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista irtisanomisen voimaantuloon saakka.

7.2 Riitojen ratkaisu: Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa Suomen lainsäädännön mukaan.

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10§

1. REKISTERINPITÄJÄ

Yhteystiedot:

Kehittämisyhtiö Witas Oy

Keskitie 4

44500 Viitasaari

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Nimi: Mauno Laulumaa

Sähköposti: Mauno . Laulumaa [at] witas . fi

3. REKISTERIN NIMI

Ideastabusiness.fi - sivuston Käyttäjärekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakastietojen ylläpito sivuston kehittämistä ja tiedottamista varten sekä Käyttäjän Palveluun tekemien ilmoitusten yhteydenottoa varten.

Rekisteröityessään asiakas hyväksyy palvelun käyttöehdot.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaasta:

- Pakolliset yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite yhteydenottoa varten)

- Roolit ja toimialat jolla käyttäjä toimii palvelussa (Rooleja ovat mm. keksijä, valmistaja, suunnittelija jne. Toimialoja mm. Maa- ja metsätalous, koneet, laitteet ja ajoneuvot jne.).

- Valinnaiset ei pakolliset yhteystiedot joiden luovuttamisesta käyttäjä voi päättää (lähiosoite, postitoimipaikka, puhelin, yritys, www sivut)

- Tunnistustiedot (käyttäjätunnus)

6. REKISTERIN TIETOLÄHDE

Tietolähteenä ovat verkkopalvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Käyttäjä voi itse muokata ja määrittää omia tietojaan palvelussa myös rekisteröitymisen jälkeen.

7. YHTEYSTIETOJEN LUOVUTUS

Rekisterinpitäjä ei luovuta Käyttäjien henkilö- tai yhteystietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen rekisterinpitäjän ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus. Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää asiakastietoja palvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin ja tiedottaakseen palveluista.

8. TIETOJEN POISTAMINEN

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta esim. käyttötarpeenloppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla asiatonta tai rikollista toimintaa tms.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella.